Fogalommeghatározások

2010. november 17.

A fordit.hu közzé teszi az MFE segítségével összeállított fordítási fogalmak meghatározásait, a fordítási szakma kifejezéseit.

Általános fogalmak

Fordítóiroda: Olyan fordítási, tolmácsolási és kapcsolódó tevékenységet végző gazdasági társaság, amely a megrendelők számára lehetővé teszi az írásbeli, illetve szóbeli kommunikációt, hozzáadott érték nyújtásával: a forrásszöveget előkészíti a fordításra, a kész fordítást minőség-ellenőrzésnek veti alá, és elvégzi a szöveg- és kiadványszerkesztési, valamint archiválási munkákat is. A fordítóiroda egynél több, a fordítóirodában fordítóként dolgozó, szakfordítói minősítéssel rendelkező munkatársat foglalkoztat, és a fordítások elkészítéséhez alvállalkozási formában külső munkatársakat is igénybe vehet.

Fordító: Olyan fordítási szolgáltatást nyújtó természetes személy, aki rendelkezik a fordításhoz szükséges általános és szakirányú végzettséggel, illetve az adott szakterületen elsajátított szaktudással is rendelkezik.

Szakfordító: Szakszöveg fordításával foglalkozó személy.

Nyersfordítás: Lefordított, de ellenőrizetlen, átdolgozás és lektorálás nélküli szöveg. Irodalmi szövegnek a műfordítás alapjául szolgáló, szó szerinti fordítása.

Fordítás: Írott szöveg átültetése (a forrásnyelvről) írott formában egy másik nyelvre (a célnyelvre) ugyanannak a jelentésnek egy másik nyelven történő létrehozására. A fordítási tevékenység része a más személy által végzett teljességi ellenőrzés, az átdolgozás, a korrektúra, a stilizálás, a nyelvi és szakmai lektorálás és minden más, a fordítás hűségét elősegítő eszköz a fordítás céljának megfelelően.

Szakfordítás: Valamely szakma szókincsét tartalmazó szöveg fordítása.

Műfordítás: Irodalmi alkotás művészi értékű fordítása.

Nyomdakész fordítás: Szakmailag és nyelvileg lektorált, stilizált és szerkesztett fordítás, amelyet tördelés után nyomdai korrektúrának vetettek alá.

Lektorálás: A fordítás teljes körű ellenőrzése nyelvi és szakmai szempontok és a fordítás célja szerint. A lektorálás lehet csak szakmai vagy nyelvi. A fordítás nyelvhelyesség és stílus alapján történő ellenőrzése a forrás- és a célszöveg egybevetésével, az élő nyelv követelményeinek megfelelően, továbbá a fordításban alkalmazott szakkifejezések ellenőrzése a modern tudomány és technika kifejezései alapján.

Szerkesztés: A fordítás nyelvi, tematikai és logikai szempontok szerinti szerkesztése és műszaki szerkesztése a fordítás céljának megfelelően.

Átdolgozás: Az elkészült és ellenőrzött fordítás átdolgozása előre meghatározott ismérvek és célok alapján.

Stilizálás: A fordítás céljának megfelelő és a fordítást felhasználó célcsoport igényeit kielégítő nyelvi és szakmai stílus létrehozása.

A fordítás célja: A fordítás többféle célra készülhet, a felhasználási cél meghatározza a fordítás elkészítéséhez szükséges munkafázisokat és eszközöket.

Hivatalos (hitelesített) fordítás: Olyan fordítás, amelyet a fordítóiroda záradékkal lát el, amelyben igazolja, hogy a fordítás megfelel a forrásnyelvi szöveg jelentésének.

Fordítás hitelesítése: A fordítás hitelesítése a fordításhoz fűzött közjegyzői záradékkal történik, amely készülhet magyar nyelven, két nyelven vagy csak az adott idegen nyelven. (Kivétel ez alól a cégkivonat hitelesítése, amely esetében a törvény felmentést ad az OFFI, ill. a közjegyzői hitelesítés kötelezettsége alól.) A fordítást az ügyfél is elkészítheti vagy elkészíttetheti, a szöveg hitelesítését - megbízás esetén fordítását - azonban kizárólag az adott nyelvre szóló, nyelvi hitelesítési joggal felruházott közjegyző vagy az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda, cégkivonat esetében pedig a szakfordítói igazolvánnyal rendelkező szakfordító készítheti el.

Fordítási folyamat: A forrásnyelvi szöveg átültetése a célnyelvre egy olyan célnyelvi szöveg elkészítése érdekében, amely eleget tesz a fordítás céljának. A fordítási folyamat része lehet a lektorálás.

Tolmácsolás: A forrásnyelven megfogalmazott szóbeli vagy írásbeli szövegnek a célnyelven megfogalmazott szöveggé való átalakítása szóban.

Kísérő tolmácsolás: Eseti jellegű kommunikáció támogatása. Többnyire egy személyhez kötődik, nemcsak a forrásnyelvről a célnyelvre, hanem vissza is. Tipikus esetei: látogatások, bemutatók, műhelyszintű (terepi) oktatás.

Konszekutív tolmácsolás: Konszekutív jellegűnek minősül minden olyan tolmácsolás, amelynek eredményeként a célnyelvi szöveg a forrásnyelvi szöveg egy blokkja (amely lehet egy vagy több mondat) után hangzik el, és a forrásnyelvi szöveg előadója és a hallgatóság, valamint a tolmács között közvetlen kapcsolat létezik. Többnyire tárgyalásokon alkalmazzák, a tolmács közvetlen résztvevője a megbeszélésnek, és a szöveget azonnal tolmácsolja, amint a beszélő befejezte a mondatát. Ez a tolmácsolás többnyire nem egyirányú, hanem mindkét irányba történik.

Előadás-követő tolmácsolás: A tolmács az előadó közelében helyezkedik el (rálátással a táblára, vetítővászonra), és a szöveget azonnal tolmácsolja, amint az előadó befejezett egy gondolatot.

Szimultán tolmácsolás: A tolmács az előadót fejhallgatón keresztül hallgatja, közvetlen rálátása van a teremre (pl. vetítővászonra, előadóra stb.) és egyidejűleg folyamatosan mikrofonba tolmácsolja az elhangzottakat. Konferencia-, szinkron- vagy kabintolmácsolásnak is nevezik.

"Fülbesúgó" tolmácsolás: Egy nagyobb csoportban, egy vagy néhány, az idegen nyelvet nem értő személy részére végzett, lényegében konszekutív jellegű tolmácsolás, amikor a tolmács a szó szoros értelmében az említettek fülébe súgja, vagy halk hangon tolmácsolja az elhangzottakat.

Aktív ("A") nyelv: A fordító anyanyelve (vagy az anyanyelvi ismérveknek megfelelő másik nyelv), amelyre a fordító más nyelvekről fordít, illetve tolmácsolást végez.

Aktív ("B") nyelv: Az a nyelv, amely a fordítónak nem az anyanyelve, de tökéletesen bírja, és amelyre egy vagy több más nyelvről fordít.

Passzív ("C") nyelv: Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)et a fordító tökéletesen megért, és amely(ek)ről az aktív nyelv(ek)re fordít.

Nyelv és szöveg

Forrásnyelv: Az a nyelv, amelyen a fordítandó szöveget létrehozták.

Forrásnyelvi szöveg: A lefordítandó szöveg.

Párhuzamos szöveg: Olyan forrásnyelvi vagy célnyelvi szöveg, amely a szakterületet vagy a szövegfajtát tekintve összehasonlítható a forrásnyelvi szöveggel.

Háttérszöveg: A forrásnyelvi szöveg témájával foglalkozó forrásnyelvi vagy célnyelvi szöveg.

Célnyelv: Az a nyelv, amelyre a forrásnyelvi szöveget le kell fordítani.

Célnyelvi szöveg: A fordítási tevékenység eredménye (a lefordított szöveg, vagyis maga a fordítás).

Anyanyelvi kompetencia: Valamely nyelv olyan szintű ismerete szóban és írásban, amely megfelel annak a nyelvileg képzett személy nyelvismeretének, aki ezt a nyelvet gyermekkorában sajátította el, és azóta elsődleges nyelvként használja.

Szaknyelvi kompetencia: Az adott szakterület, valamint a szakterület szaknyelvének alapos ismerete.

Fordítói kompetencia: Az adott forrásnyelvi szöveg nyelvileg, szakmailag és idiomatikusan helyes, a forrás- és a célnyelvi szöveg funkcióját figyelembe vevő, célnyelvre történő lefordításához szükséges képesség.

Szűkített nyelvezet: Behatárolt szókincset és behatárolt megfogalmazási szabályokat használó nyelvezet.

MEGJEGYZÉS: a szűkített nyelvezet a műszaki dokumentációban többek között arra szolgál, hogy megkönnyítse a szöveg megértését a felhasználónak vagy a nem anyanyelvű alkalmazónak (pl. a légi közlekedésben), valamint lehetővé tegye az automatikus fordítási rendszerek használatát.

Lokalizáció: A forrásnyelvi dokumentáció adaptálása, figyelembe véve a végfelhasználói piac sajátosságait.

Ellenőrzés

Formai ellenőrzés: Egy fordítás "külalakjának" és a szöveg teljességének ellenőrzése.

Revízió (korrektúra): A gépelési és helyesírási hibák, a hibásan leírt számok, nevek és mértékegységek, valamint az értelmetlen mondatok és helytelen szakkifejezések javítása a célszövegben.

Végellenőrzés: A megbízás hiánytalan teljesítésének ellenőrzése a fordítás leszállítását megelőzően (pl. kinyomtatott példányszám, adathordozó, szállítólevél stb.).

A fordítás mennyiségének mérése

A fordítás mennyiségének meghatározása: A fordítás mennyiségét meghatározhatjuk

  • a karakterek számában (forrás- vagy célnyelvi)
  • a szavak számában (forrás- vagy célnyelvi)
  • a sorok számában (forrás- vagy célnyelvi)
  • az oldalak számában (forrás- vagy célnyelvi)
  • időben (a fordítással eltöltött idő)

A mértékegységek meghatározása:

  • A karakter: a fordítás elkészítéséhez szükséges leütés.
  • A szó: két szóköz vagy írásjel közötti karaktersorozat.
  • A sor: 55 karakter külföldi megrendelő esetén, 50 karakter belföldi megrendelő esetén.
  • Az oldal: 1650 leütés külföldi megrendelő esetén, 1500 karakter belföldi megrendelő esetén.
  • Az idő: óra vagy 8 órás munkanap.

Egyéb fogalmak

Archiválás: A fordítóiroda által készített fordítások tárolása adathordozón, könnyen visszakereshető formában.

Projektmenedzsment: A fordítási (tolmácsolási) vagy azzal kapcsolatos szolgáltatások munkafolyamatainak megtervezése, lebonyolításának segítése, ellenőrzése és átadása a megrendelőnek.

Konkurens termék dokumentációja: Más gyártó hasonló termékének dokumentációja.

Szójegyzék: A megrendelő által átadott egynyelvű szakkifejezés-gyűjtemény.

Szószedet: Egy szakterület vagy egy cég két- vagy többnyelvű szakkifejezéseit tartalmazó összeállítás.

Szószedet-összeállítás: A forrásnyelvi szövegben található, a szakterület sajátos kifejezéseinek fordítását tartalmazó, lehetőleg a megrendelővel egyeztetett összeállítás a következetes szóhasználat biztosítása érdekében.

Referenciaanyag: A fordítandó szöveghez hasonló anyag, esetleg annak egy korábbi változata, továbbá a megrendelő által átadott szöveg vagy egy hasonló termék leírása.

Nemzetközi terminológia-adatbank: Nemzetközi szervezet szakkifejezés-gyűjteménye vagy szószedete.

Szakmai egyesülés: Egy adott szakma vagy iparág egyesülete, szövetsége, egyesülése.

Szövegformázás: A fordítás elkészítése szövegszerkesztővel, az eredetivel közel azonos formában.

Terminológia: Szakszókincs vagy egy adott szakterület szavainak összessége.

Terminológiaanalízis: A szószedetbe felveendő szakkifejezések kigyűjtése a forrásnyelvi szövegből, referenciaanyagokból.

Terminológiakezelés: Szószedet készítésének elrendelése. A rendelkezésre álló szószedet átadása az alvállalkozónak, a szószedet egyeztetése a megrendelővel, az alvállalkozó által elkészített kiegészítések átvezetése a szószedetbe.

Hozzáadott érték szolgáltatások: Azok a szolgáltatások, amelyeket a fordítóiroda a fordítási tevékenységen felül nyújt. E szolgáltatások közé tartozik például a forrásszöveg előkészítése, az ellenőrzés (lektorálás), a kiadványszerkesztés, az előzetes és utólagos szerkesztés, a szószedet-összeállítás, az archiválás stb.


Hozzászólások (0)

Hozzászólások írásához és megtekintéséhez be kell jelentkeznie